Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

KVK Kanununda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme
amaçlarının sona ermesi halinde, Uz. Dr. Nergiz van den Berk tarafından kişisel veriler imha edilecektir.
Söz konusu imha işlemleri ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak re ’sen gerçekleştirilmekte ya da
veri sahiplerinden gelen taleplerin gerektirmesi halinde neticeye bağlanmaktadır.
Uz. Dr. Nergiz van den Berk tarafından kişisel verilerin imhası, kişisel verilerin yer aldığı ortamlara göre
silme, anonimleştirme ya da yok etme teknikleri kullanılarak yerine getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Şirketimiz, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl
kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri
gerçekleştirmektedir. Şirketimiz, Kanun’un 11.maddesi uyarınca kişisel verileri alınan kişilere;
1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun’un 7 . maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,
7. Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın
giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar.
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru
Formunu kullanarak yazılı olarak şirketimizin adresine veya güvenli elektronik imzalı olarak veya Kişisel
Verilerin Korunması Kurulunun(“Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle info@drnergiz.com adresine
göndererek Şirketimize iletebilirsiniz. Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre
en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca
bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasında muhtelif zamanlarda değişiklik yapmamız
mümkündür. Politikanın güncel versiyonuna www.drnergiz.com ve/veya www.ngklinik.com internet
sitesinden ulaşılabilir, Politika ‘da yapılabilecek değişiklikler www.Uz. Dr. Nergiz van den Berk.com.tr
internet sitesinden takip edilebilir. Değişiklikler kural olarak, www.Uz. Dr. Nergiz van den Berk.com.tr
internet sitesine yüklenmek suretiyle yapılacak ve bu tarih itibariyle geçerlilik kazanacak olmakla
birlikte, www.Uz. Dr. Nergiz van den Berk.com.tr değişiklikleri, uygun gördüğü diğer şekillerde de
bildirilebilecektir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ:

UZ. DR. NERGIZ VAN DEN BERK
Adres: Özkan Sokak No:4
48990 Yalıkavak Mahallesi – BODRUM – Muğla
Türkiye
Telefon: +90 (252) 385 4692+90 (252) 385 4682
İnternet Adresi: www.drnergiz.com
Elektronik Posta Adresi: info@drnergiz.com